По-долу ще намерите формуляр за подаване на рекламация и етикет. Попълненият формуляр заедно с копие на фактурата сложете към пакета със стоката, а на самия пакет залепете попълнения етикет с адреса.

Изтегли ▼

- Формуляр за Рекламация

В случай на въпроси, свържете се с мен на: info@klarstein.bg или tel.: 2 495 1520


Гаранционни условия

Тези гаранционни условия регулират отношенията между Продавачът ( фирма Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179 Рег. номер: HRB 98898 Дан. номер: DE 814 529 349) и Клиента, т.с. всяко лице, което купува стока, предлагана от Продавача от неговата уеб страница www.klarstein.bg или направо от каменния магазин на Продавача, наричан по-нататък само „потребител“. Във връзка с по-бързото и ефективно разглеждане на рекламациите, фирма klarstein приема и обработва всички жалби и рекламации, получени от клиенти в Словашката република.

Секция I

Право на оплаквания и рекламации

Ако потребителят установи, че закупената стока е дефектна, той има право да рекламира дефекта като неотговарящ на условията на договора за покупко-продажба. За правилното разглеждане на рекламациите е необходимо рекламираната стока да е чиста, цяла, по възможност опакована в оригиналната си опаковка и да бъде в съответствие с хигиенните изисквания и общите хигиенни норми. - Потребителят е длъжен при използване на стоката да спазва както всеобщите правила, така и условията за използване на стоката посочени в гаранционните условия или инструкциите за употреба и също така е длъжен да ползва стоката в съответствие с естеството ѝ и естествения ѝ живот. Потребителят не трябва да нарушава пломбата, ако товарът е запечатан с пломба.


Секция II

Оплаквания и рекламации изпращайте на адрес:

2016- Express One BG
бул. Липник 131
(Хипермаркет Home Max)
Русе (7000)

За упражняване на правото на отговорност за дефекти (рекламация) е необходимо да предложите документ за извършената покупка (касова бележка или фактура. В случай, че фактурата е получена по електронен път в имейл, разпечатайте я и я приложите към рекламацията). Касовата бележка при рекламация е достатъчна и в случай, че е била издадена гаранционна карта, а клиентът я е изгубил. В този случай рекламацията трябва да се приеме, а на стоката да се даде 24 съответно 36 месечна гаранция. Повече за гаранционните срокове в секция IV.

Секция III

Отговорност на продавача

При продажбата на стока, продавачът отговаря стоката да е в съответствие с договора за покупко-продажба. Ако при приемане на стоката се открие дефект, то стоката е в несъответствие с договора. При дефект на стоката, който бъде открит или се прояви до 6 месеца от деня на приемане на стоката от купувача, се приема, че стоката е била дефектна още в момента на продажбата, освен ако продавачът не докаже обратното. В тези случаи продавачът отговаря за дефекта без да се вземат предвид условията на гаранционния срок.

Продавачът не отговаря за несъответствие с договора за покупко-продажба в случай че:
- потребителят е допринесъл сам за дефекта.
- потребителят е знаел за дефекта в момента на получаване на стоката.
- рекламацията не отговаря на естеството на стоката, примерно рекламация направена след срока на годност на стоката.
- се докаже несъответствие с потребителския договор за покупко-продажба.

Продавачът не отговаря за дефект на стока: - за която е направена отстъпка от цената или е дадено намаление.
- който е възникнал в гаранционния срок в резултат на износване на продукта, поради неправилна или прекомерна употреба, или след изтичане на естествения живот на стоката.
- свързан с разкъсване на защитната пломба на стоката.
- който е причинен на стоката или на част от нея от неупълномощено лице.

На клиента се издава документ за направената рекламация, който съдържа датата на рекламация, видът стока, който се рекламира, къде и кога рекламираната стока е била закупена и цената, за която е била купена. Рекламацията трябва да се реши до 30 дни от деня на подаването ѝ. - В случай, че потребителят не е доволен от разрешаването на рекламацията, той трябва да призове служителят, отговорен за нейното разрешаване и неговия началник, който на свой ред отново ще трябва да разгледа рекламацията, докато не намери подходящо решение.

Секция IV

Срок за рекламация

Продавачът отговаря за дефектната стока в срок от 24 месеца от момента на получаване на стоката от потребителя, освен ако на самата стока, на опаковката, инструкциите или гаранционната карта не е посочен по-дълъг срок.
За всяко домашно кино, усилвател или репродуктор от марките Auna, Ibiza Sound, Skytec, DJ Tech a Klarstein , нашата компания предоставя 36 месечна гаранция. . Продавачът определя условията и съдържанието на тази 36 месечна гаранция на самата гаранционна карта. Всички останали продукти се ползват с 24 месечна гаранция.
Ако става въпрос за вече използвана стока, купувачът може да се разбере с продавача и за по-кратка гаранция, но не по-кратка от 12 месеца. - Продавачът не издава гаранционни карти освен при изрично поискване от страна на потребителя. При поискване от потребителя, продавачът е задължен да издаде гаранционна карта. За разглеждане на рекламацията е достатъчна касовата бележка от продажбата или фактурата.
Ако рекламацията на дефектна стока, за която отговаря продавача, не е предявена в гаранционния срок, то правото на рекламация се погасява.

Секция V

При рекламация на дефектна стока, предявена в гаранционния срок, потребителят има право в случай на отстраним дефект, дефектът да се оправи безплатно, коректно и в разумно време. Продавачът е задължен да отстрани дефекта веднага и без излишно отлагане. Купувачът може да поиска вместо отстраняване на дефекта, смяна на дефектната стока с друга или смяна на дефектната част, само в случай че няма да възникнат големи разходи на продавача откъм цена на стоката или тежест на дефекта. Продавачът може вместо оправа на дефектната стока, да смени дефектната стока за друга, която няма дефект, в случай че няма да способи на купувача сериозни затруднения.

В случай на дефект, който не може да се отстрани и който пречи на нормалното ползване на стоката, купувачът има право на смяна на стоката или право да развали договора. От същите права се ползва и купувач, който в случай на отстранителен дефект, не може повторно и нормално да използва стоката, тъй като дори и след отстраняване на дефекта, той се появява отново или поради голям брой дефекти, които са пречка стоката да се използва нормално и по предназначение. В случай на дефект, който не може да бъде отстранен, но който не пречи стоката да се ползва по предназначение, потребителят има право на адекватно намаление от цената в зависимост от тежестта на дефекта. Продавачът е длъжен да предложи намаление от цената, съответно връщане на част от заплатената сума.

Ако допълнително се открие дефект, за който купувачът не е бил предупреден от продавача, купувачът има право на адекватно намаление от договорената цена, отговарящо на същността и тежестта на дефекта; в случай на дефект, който не позволява стоката да се използва по предназначение, купувачът има право да развали договора. Купувачът има право да развали договора и тогава, когато продавачът е гарантирал, че стоката притежава определени качества или че няма никакви дефекти, и тази гаранция впоследствие се окаже невярна.

Секция VI

Рекламация на използвана и дефектна стока

При продажбата на използвани или дефектни стоки, продавачът трябва ясно да означи това върху използваната или дефектна стока. В случай на използвана или дефектна стока, продавачът не отговаря за дефект, възникнал от нейната употреба по предназначение или нейната амортизация. В случай на стока, която се продава на по-ниска цена, продавачът не отговаря за дефекта, поради който цената е била намалена.

Горе