3 години гаранция 14 дни за връщане на продукта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на

Чал-Тек ГмбХ

1) Общи положения

Чал-Тек ГмбХ („Чал-Тек“) е дружество със седалище и адрес на управление: Валщрасе 16, 10179 Берлин, Германия, вписано в Търговския регистър на Окръжен съд Шарлотенбург под № HRB 98898.

Чал-Тек администрира електронния магазин klarstein под формата на сайта www.klarstein.bg.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Чал-Тек и потребителите („Потребителите“) на електронни услуги, предлагани на домейн www.klarstein.bg („Страницата“).

За да получи възможност да използва услугите на Страницата, Потребителят извършва регистрация, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. При успешно приключване на регистрацията Потребителят получава потребителско име и парола, с които може да влиза в създадения му в Страницата профил.

При регистрацията на Страницата, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма. Чал-Тек не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, както и за невъзможността за извършване на доставка, в случай че Потребителят е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Чал-Тек по всяко време. Чал-Тек информира Потребителите за промени в Общите условия, като публикува актуализираната редакция на Общите условия на Страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им, освен ако в тях не е предвидено друго, и са задължителни за всички Потребители.

За връзка с Чал-Тек Потребителите могат да използват данните за контакт в раздел „Контакти” на Страницата. С регистрацията на Страницата и приемане на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява Чал-Тек да установява контакт с него на посочените във формата за регистрация имейл адрес и телефон.

2) Поръчка

Поръчки на Страницата могат да се извършват чрез попълване на формуляра за поръчка. Потребителят може да прави поръчки по електронен път чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани на Страницата. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката, модела на стоките, количеството им, условията за плащане и начина за доставка според предложените на Страницата възможности. Представянето на стоките на Страницата не представлява правно обвързващо предложение от страна на Чал-Тек, а необвързващ онлайн каталог.

Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано във формата за поръчки. Електронната система за покупки през Страницата отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота е възможно определени артикули, посочени на Страницата като „налични“ да се окажат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани и съответно доставени. Чал-Тек си запазва правото да потвърди поръчката или да откаже доставка в зависимост от наличните количества. В случай на невъзможност за доставка на поръчана през Страницата стока Чал-Тек информира Потребителя кога най-рано ще бъдат осигурени наличности, предлага заместваща стока или отказва поръчката, като се задължава да върне получената предварително цена на стоката.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и условията на плащане и/или доставка. Добавянето на стока в количката за покупки и/или изборът на условия на плащане и/или доставка, без поръчката да е приключена, не води до регистрация на поръчката и/или автоматично запазване на стоката.

Към всеки артикул, посочен на Страницата, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Информацията относно предлаганите за продажба стоки, включително относно технически характеристики, начин на употреба, гаранционни условия и т.н. е предоставена в повечето случаи от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Чал-Тек не носи отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, както и при печатни грешки, но ще положи необходимите усилия за коменсиране на Потребителя. Чал-Тек има право по всяко време и без предупреждение да прави промени по отношение на асортимент, цени и др., като Потребителите се считат информирани от момента на публикуване на промените на Страницата.

Изображенията на продуктите на Страницата се предоставят в общия случай от производители и/или вносители на стоките и имат преди всичко илюстративен характер, като целят да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я възпроизвеждат точно. Доставените продукти могат да се различават от изобразените на Страницата, като Чал-Тек не носи отговорност за такива несъотвествия.

При невярна, неправилно или неточно представена информация, както и при печатни грешки, отнасящи се до конкретен продукт и/или цена на продукт, Чал-Тек си запазва правото (преди потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Чал-Тек) да откаже поръчката. Потребителят няма право на неустойки и/или други плащания, с изключение на правото да получи обратно цената на продукта, ако същата е била платена предварително.

С натискане на бутона „Поръчване” Потребителят изпраща поръчката си, което представлява правнообвързващо предложение до Чал-Тек. Чал-Тек има право да потвърди регистрирането на поръчката в системата с автоматичен имейл, без това да представлява правнообвързващо приемане на поръчката, сключване на договор за доставка или поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката. Чал-Тек може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща.

Поръчката се счита потвърдена едва с доставката на стоката или с изпращане до Потребителя на изрично писмено потвърждение на поръчката от Чал-Тек по имейл. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща.

3) Цена. Плащане на закупени стоки

Всички посочени на Страницата цени са крайни, обявени са в български лева и са с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци и такси. Чал-Тек има право да актуализира периодично цените на предлаганите стоки и не е обвързан с определени цени за определен период от време. За Потребителя обвързваща е цената, която е посочена на Страницата по време на изпращане на поръчката, независимо от евентуални промени след това.

Чал-Тек издава фактура за всяко плащане по поръчка на Потребител, извършена през Страницата. Потребителят е длъжен да предостави необходимата информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Потребителят може да заплати цената на поръчана на Страницата стока, като използва по свой избор един от следните способи: кредитна карта, PayРal, наложен платеж, предварително плащане, както и да въведе код на ваучер.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на Чал-Тек авансово и в пълен размер продажната цена на всяка поръчана на Страницата стока (с изключение на случая „наложен платеж“).В случай на плащане чрез "наложен платеж" при доставката Потребителят получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата покупна цена и цената за доставка. Потребителят предава на куриера сума равна на сбора от цената на стоката и цената на доставката, което се отбелязва в документа за приемо – предаване на стоката. С подписването на документа за приемо – предаване Потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Чал-Тек сумата за продажната цена на доставената стока.

Важат цените на стоките, публикувани в съответното предложение и допълнително транспортни (пощенски) разходи, които се посочват изрично и отделно.

4) Сключване на договор

Договорът за продажба от разстояние между Чал-Тек и Потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Чал-Тек по електронна поща. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изрично и безусловно се съгласява потвърждението на сключен с Чал-Тек договор от разстояние да се извършва на предоставената от него електронна поща. Текст на сключения договор не се съхранява от Чал-Тек.

Неразделна част от сключения договор за продажба са настоящите Общи условия.

5) Доставка на стоки

Чал-Тек извършва доставката на поръчани стоки чрез подизпълнители (куриери). Доставките се извършват на адреса, посочен от Потребителя.

Чал-Тек си запазва правото да избира/променя подизпълнителите, извършващи доставки, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Чал-Тек осигурява подходящо опаковане на стоките и изпращане на съпътстващите документи.

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя адрес, е от 8 до 10 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Чал-Тек не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Чал-Тек причини (например забавяне по вина на куриера). Във всички случаи на забавяне в посочените срокове за доставка Чал-Тек уведомява Потребителя своевременно.

Цената за доставка се определя съгласно официалните тарифи на куриера в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка, броя на продуктите в поръчката и т.н. Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул. Същата се заплаща от Потребителя при приемане на доставката.

Чал-Тек няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти (повреди, удари и други щети) и/или липса на някой от придружаващите аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти, и незабавно уведомява Чал-Тек. При приемане на доставката от Потребителя без забележки всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и не подлежат на удовлетворяване.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска нова стока, съответстваща на поръчката, за което уведомява Чал-Тек съответно незабавно след доставката.

6) Отказ от сключен договор

Потребителят, когато отговаря на критериите за потребител по смисъла на приложимото право, има право да се откаже от сключения договор без да посочва причини за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок до 14 дни считано от датата, на която Потребителят или посочено от него лице е влязло във владение на стоките. Юридически лица, както и физически лица, упражняващи търговска дейност, нямат право да се отказват от сключен договор по настоящите Общи условия.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят изпраща до Чал-Тек писмо по електронна поща относно решението му да се откаже от договора, като прави недвусмислено изявление (посочват се също име, адрес и ако е релевантно: телефонен номер, факс и електронен адрес).

Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ (Приложение 1), но това не е задължително, или друго недвусмислено заявление за отказ.

За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Ако Потребителят се откаже от настоящия договор, Чал-Тек възстановява всички получени плащания, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Чал-Тек), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителят е информирал Чал-Тек за отказа от сключения договор. Чал-Тек извършва възстановяването чрез банков превод. Чал-Тек има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.

Потребителят изпраща обратно доставените стоки на следния адрес: 2016- Express One BG, бул. Липник 131, (Хипермаркет Home Max), Русе (7000), България, като междувременно уведомява Чал-Тек за това по имейл или на телефон. Стоките се изпращат обратно без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който Чал-Тек е информиран за отказа от сключения договор. Срокът се счита за спазен, ако стоките са изпратени обратно преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Потребителят няма право да се откаже от договора в следните случаи:

  1. при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  3. при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  4. при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  5. при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

До момента на предаването на стоката от Потребителя на Чал-Тек, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

7) Гаранции. Гаранционно обслужване

Чал-Тек отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Чал-Тек или производителя към Потребителя (в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба), да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания (несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба), посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в реклама.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

  1. в случай на изгубена гаранционна карта
  2. при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Чал-Тек лице или сервизен център
  3. в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация
  4. в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта
  5. в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация (включително фактура) и окомплектовка на продукта.

Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Чал-Тек да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Потребителя.

8) Прехвърляне на собствеността

Собствеността на стоките се прехвърля от Чал-Тек на Потребителя с предаването им след извършване на плащане. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Потребителя върху транспортния документ, предоставен от куриера.

9) Защита на личните данни

Чал-Тек е администратор на лични данни, установен на територията на Германия, вписан в ?? с идентификационен № ?? и видно от Удостоверение, издадено на ?? от ??. Като администратор на лични данни Чал-Тек обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

С попълването на личните си данни при регистрация на Страницата и/или при извършване на поръчка Потребителят дава изричното си и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработвани за целите, описани в настоящите Общи условия.

Личните данни могат да бъдат разкрити на физическите лица, за които те се отнасят, или на други лица само ако това е предвидено в нормативен акт. Потребителят има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Чал-Тек да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни. Предоставените от Потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Чал-Тек на други търговци, с които Чал-Тек е в партньорски търговски отношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона, както и доколкото е свързано с изпълнение на поръчката на Потребителя. Такива дружества са куриери, лица, предоставящи банкови услуги, застрахователни дружества и др.

10) Допълнителни правила

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Германия законодателство, освен ако не са императивно приложими други правила.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от Страницата стоки ще бъдат решавани доброволно по пътя на преговори и постигане на споразумение. В случай на спор и при невъзможност за постигане на споразумение спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в Германия.

Чал-Тек не е задължен и не поема ангажимент да участва в (онлайн) производства по уреждане на спорове с извънсъдебно споразумение пред потребителска помирителна комисия.

Горе