3 години гаранция 14 дни за връщане на продукта

Klarstein правила за участие в томбола

Този устав е валиден за томболи, които организаторът публикува в своите социални мрежи Facebook - фен страница Klarstein България и Instagram – профил klarstein.bulgaria.

Правила и условия на томбола, валидни за територията на Република България (наричани по-долу "томбола").

 1. Организатор

  Томболата се организира от Brands Made in Berlin as, седалище: Грослингова 6-8, 811 09 Братислава, идентификационен номер: 48 276 723, вписване в регистъра: Търговски регистър на Градски съд Братислава III, раздел: Ca, файл № .: 6208 / Б.

 2. Дата и място на томболата

  Томболите, провеждани на страницата във Facebook на Klarstein България или в акаунта на Instagram на klarstein.bulgaria (съвместно или индивидуално, наричани по-долу „социалните мрежи Klarstein“), обикновено имат определена продължителност в текста на състезателния запис и се провеждат на територия на Република България, освен ако не е посочено друго.

 3. Участник на томболата

  В томболата може да вземе участие всяко физическо лице на възраст над 18 години с постоянно пребиваване в Република България. В случай на лице под 18 години се изисква писменото съгласие на законния представител. В томболата не могат да участват служители на организатора или близки до тях в съответствие с чл. 74, Семеен кодекс.

 4. Условия за участие в томболата

  Условията за участие в конкурса обикновено са посочени в текста в социалните мрежи. В изключителни ситуации организаторът си запазва правото да променя условията за участие и се задължава да публикува условията на тази томбола в текста на състезателната заявка.

  В рамките на томболата участниците не могат да използват вулгарности и прояви на екстремизъм, расизъм, фашизъм и др.

  Организаторът ще включи в състезанието участник, който отговаря на изискванията съгласно горепосоченото или съгласно заданието в текстовата част на състезателния запис, в рамките на крайния срок. Организаторът си запазва правото да не включва участника в конкурса в случай на съмнения поради неотговаряне на горните критерии.

  Участникът в състезанието може да участва най-много веднъж, освен ако условията на конкретна томбола не предвижда друго.

  Ако съдържанието на конкурса е произведение на автора, то не трябва да съдържа истинското фамилно име, адрес и други данни, въз основа на които такова физическо лице би могло да бъде идентифицирано по отношение на защитата на личността на лицето, заловено от авторско право. Участникът в състезанието трябва да бъде авторът на произведението, което представлява състезателната заявка или нейната част, освен ако естеството на състезанието предполага различна уговорка. Организаторът си запазва правото да не включва състезателното участие в състезанието в случай на съмнения относно неспазването на критериите в този параграф, както и ако това би могло да засегне правата на физическо лице за защита на личността.

  Ако съдържанието на конкурсната работа е авторско дело на участника, това означава, че след като го изпрати, участникът или авторът на авторското произведение дава съгласие за използването на съдържанието, комбиниране с друго произведение, правене на копии и/ или го публикуване без териториални или времеви ограничения, безплатно. Изпращайки заявказа участие, участникът потвърждава, че публикувайки произведението на автора, организаторът не се намесва в каквито и да е права и законни интереси на участника, автора на произведението, както не застрашава такива права или интереси на трети лица; в противен случай участникът, авторът на произведението, се задължава да уреди такива права на трети лица за своя сметка.

 5. Победа

  Наградата в конкурса обикновено се посочва в текста на конкурса, публикуван в социалните мрежи на Klarstein.

  След като томболата приключи победителят ще бъде избран в социалните мрежи на Klarstein, обикновено на следващата сутрин, по начина, посочен от организатора в конкурсната заявка. Победителят ще бъде избран не по-късно от 14 дни след края на конкурса.

  Победителят ще бъде уведомен за наградата чрез лично съобщение веднага след идентифицирането му, не по-късно от 7 дни след избора на победителя съгласно предходния параграф. Името и фамилията на участника, който стане победител, ще бъдат публикувани в социалните мрежи Klarstein, с които участникът се съгласява да участва в томболата. В личното съобщение на победителя ще бъде изпратено съобщение с молба да посочи адреса за доставка на наградата (адресът трябва да е на територията на Република България), на който наградата ще бъде изпратена за сметка на организатора и телефонен номер.

  Ако не е възможно да се свържете с победителя чрез данните за контакт или победителят не изпрати искания адрес до организатора на томболата или победителят не приеме наградата в съответствие с тези правила и условия, той се лишава от наградата и организаторът на състезанието има право да определи друг победител, на който да предаде тази награда.

 6. Други условия

  Когато наградата бъде предадена, победителят ще подпише протокола за приемане или подобен документ. Прехвърлянето на наградата на лице, различно от победителя, е възможно въз основа на подписано пълномощно.

  Състезателят ще бъде дисквалифициран, ако организаторът установи или има основателно подозрение за измама или несправедливо поведение от страна на участника или друго лице, което би могло да облагодетелства този участник пред останалите участници при получаване на награда или нечестно поведение.

  Изпращайки заявката за участие в състезанието, участникът в състезанието изразява или се съгласява с правилата и условията на състезанието и се задължава да ги спазва. Чрез подаване на заявка за участие в състезание или гласуване, участникът дава съгласие за обработване на лични данни до степента, необходима за постигане на целите на тези условия на състезанието и условията на състезанието на определен конкурс.

  Не е възможно да се искат дефекти на наградата.

  Организаторът си запазва правото да отмени състезанието или да промени своите правила и условия за цялото време, без да посочва причините и да определя компенсацията. Такова решение влиза в сила от датата на публикуването му на www.klarstein.bg.

  Организаторът на състезанието не носи отговорност за вреди, причинени от предоставяне на неверни данни и неверни твърдения от участника в състезанието, или от неприемане на наградата от победителя.

  Томболата и свързаните с нея права и задължения, нерегламентирани от тези правила и условия, се уреждат от правото на Република България.

 7. Защита на лични данни

  Обработката на лични данни се урежда от Закон за защита на личните данни, приет на 20 февруари 2019 година относно защитата на личните данни (наричани по-нататък „Законът за защита на личните данни“) и Регламент на Европейския парламент 2016/679. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Общ регламент относно защитата на данните“).

  Личните данни на състезателя в диапазона: име, фамилия, име и снимка на профила в социалната мрежа Facebook или Instagram, адрес на постоянно местожителство и адрес на електронна поща, портрет (ако е в работата на автора) ще бъдат обработени от организатора за целите на организирането на конкурса и свързаните с него дейности и ако вашият портрет е в творбата на автора, той може да се използва за популяризиране на организатора. Операторът на лични данни е организатор на състезанието. Личните данни се съхраняват максимум 12 месеца от датата на края на състезанието; след това време те ще бъдат изтрити. Ние не предоставяме вашата лична информация на трети страни. Ние не използваме бисквитки за обработка на личните Ви данни.

  Операторът обработва Вашите лични данни до степента, необходима за оценката на конкурса и връчването на наградата, което представлява обработката на лични данни до степента, необходима за изпълнението на договора (член 6 (1) (б) Общ регламент относно защитата на данните).

  Операторът обработва Вашите лични данни въз основа на изразеното съгласие и до степента му (член 6, параграф 1, буква а) от Общ регламент относно защитата на данните).

  Вашите права по отношение на личните данни предполагат че можете:

  1. да поискате потвърждение на това какви лични данни обработваме за вас
  2. да поискате корекция или изтриване на лични данни
  3. да поискате ограничение на обработването на лични данни в случай на недопустимо обработване
  4. да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни
  5. да поискате предоставяне на обработени лични данни в структуриран формат
  6. да поискате прехвърляне на лични данни на трета страна
  7. да подаде жалба до надзорния орган: Служба за защита на личните данни на Република България

  Ограниченото или непълно предоставяне на лични данни или несъгласието за обработването на лични данни (в случаите, когато се изисква съгласие) води до изтриване на участника от списъка на участниците от организатора, тъй като не е възможно да се идентифицират и се свържат с участник за оценка на състезанието и наградата.

  В случай на въпроси или искания относно защитата на личните данни, не се колебайте да се свържете с оператора на имейл адреса: [email protected]

Горе